Hoofdinhoud

The Voce Viva Chorus

SPELREGELS

THE VOCE VIVA CHORUS

(hierna de "Regels")


Hartelijk dan voor uw belangstelling voor dit Spel dat georganiseerd wordt door Prestige et Collections International, een Franse société en nom collectif, met een kapitaal van EUR 77.595 en gevestigd te16 Place Vendôme, 75001 Parijs, Frankrijk, geregistreerd bij de Franse kamer van koophandel onder nummer B 334 171 113, actief voor zijn merk “VALENTINO BEAUTY” (hierna de “Organisator”, “Organiserende onderneming” of “we of “ons”).

Dit spel wordt rechtstreeks op TikTok georganiseerd (hierna het "Platform").

Lees deze regels, die uw deelname aan het Spel regelen, zorgvuldig door. Door deel te nemen aan het Spel, aanvaardt u onvoorwaardelijk en gaat u akkoord met deze regels en de gebruiksvoorwaarden van het Platform, die rechtstreeks toegankelijk zijn via het Platform

In dit verband wordt hierbij gespecificeerd dat het Spel niet wordt geassocieerd met, beheerd of gesponsord door het Platform en dat alle personen die kunnen deelnemen en voldoen aan de eisen beschreven in artikel 3 (hierna de "Deelnemer(s)") alleen informatie hoeven te verstrekken aan de Organisator en niet aan het Platform.

U wordt hierbij geïnformeerd dat dit Platform eigendom is van derden en, dienovereenkomstig, wordt de distributie en het gebruik van uw inhoud (hierna de "Inhoud") via dit Platform beheerst door de gebruiksvoorwaarden bepaald door genoemde derden.

Deze regels zijn terug te vinden op de officiële website van de Organisator https://www.valentino-beauty.be/nl_BE/ gedurende de looptijd van het Spel. Gedurende de looptijd van het Spel kunnen deze Regels kunnen ook kosteloos per post worden toegezonden aan diegenen die hierom vragen bij de Organisator via het volgende adres: [email protected].

 1. ARTIKEL 1: DEFINITIES

 2. In het kader van deze Regels worden alle met hoofdletter geschreven termen als volgt gedefinieerd:

  "Inhoud": verwijst naar elke video en/of foto die door een Deelnemer via het Platform wordt gepost;

  "Winnaar": verwijst naar een deelnemer die door de Organisator wordt aangewezen als de winnaar van de Prijs, overeenkomstig de bepalingen in artikel 4.1;

  "Spel": verwijst naar dit online spel “DE VOCE VIVA CHORUS”;

  "Prijs": verwijst naar product(en) of dienst(en) zoals eventueel aangeboden door de Organisator en gewonnen door de Winnaar(s) zoals nader omschreven in artikel 4.2;

  "Deelnemer" of "u": verwijst naar de deelnemer aan het spel die voldoet aan de eisen die worden gesteld in artikel 3;

  "Platform": verwijst naar TikTok via welke het Spel plaatsvindt;

  "Website": verwijst naar de website van de Organisator via welke deze Regels toegankelijk zijn: op de officiële website van de Organisator https://www.valentino-beauty.be/nl_BE/.

 3. ARTIKEL 2: LOOPTIJD EN GEOGRAFISCH BEREIK VAN HET SPEL

 4. Het Spel loopt van 1 september 2021 om 8 uur Parijse tijd tot 11 oktober 2021 eindigend om 8 uur Parijse tijd op het Platform (hierna de " Looptijd van het Spel ").

  Het Spel is uitsluitend toegankelijk voor de in artikel 3, lid 1, van deze spelregels bedoelde personen die woonachtig zijn in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

  Personen die in andere landen woonachtig zijn, kunnen wel deelnemen aan het Spel, maar kunnen niet als Winnaar van het Spel worden aangewezen.

 5. ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 6. 3.1. VEREISTEN VOOR DEELNAME

  3.1.1 VEREISTEN VOOR TOELATING

  Deelname aan het Spel is geheel kosteloos en zonder aankoopverplichting.

  Het Spel is alleen toegankelijk voor handelingsbekwame personen (d.w.z., ouder dan 18 op de begindatum van het Spel en niet onbekwaam. De Organisator kan vragen om een kopie van uw ID.

  Slechts één deelname per persoon is toegestaan (zelfde postadres, zelfde achternaam en voornaam en zelfde gebruikersaccount).

  De volgende personen zijn niet gerechtigd deel te nemen (i) leden van het personeel van de Organisator; en (ii) iedereen die mogelijk heeft bijgedragen aan de organisatie van het Spel en hun respectievelijke gezinnen (d.w.z. leden van één huishouden voor belastingdoeleinden). In dit kader kan u gevraagd worden een ID te overleggen.

  Deelname aan het Spel gebeurt uitsluitend via het Platform.

  Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat modellen of andere personen die voorkomen in de Inhoud die door de Deelnemers via het Platform is geplaatst, niet als Deelnemers kunnen worden beschouwd.

  Bovendien wordt uw registratie niet in aanmerking genomen als u niet voldoet aan de toelatingseisen zoals beschreven in dit artikel. U bevestigt hierbij dat u het registratieformulier te goeder trouw invult, met dien verstande dat een onnauwkeurige of onvolledige registratie niet in aanmerking zal worden genomen. U bevestigt hierbij dat de gegevens die u bij ons indient en die worden opgeslagen in onze IT-systemen, juist zijn en een geldig bewijs van uw identiteit. Laat het ons alstublieft weten als deze gegevens gewijzigd moeten worden.

  3.2. HET SPEL

  Om het spel VOCE VIVA CHORUS te spelen, wordt de Deelnemer gevraagd deel te nemen aan een oproep tot actie door de duetfunctie op het Platform te gebruiken zoals hieronder beschreven.

  Om mee te doen, volgt de Deelnemer de volgende stappen:

  • Maison Valentino deelt een video van Stefani Joanne Angelina Germanotta bekend als “Lady Gaga” (hierna de “Artiest”) die het lied “Shine From Above” zingt het account van zijn platform @valentino.beauty;
  • Influencers reageren op de video van de Artiest door de duetfunctie van het Platform te gebruiken om mee te zingen met de muziek op de achtergrond;
  • Influencers posten hun video’s op hun account op het Platform en nodigen hun volgens uit mee te doen met het Spel;
  • De Deelnemer logt in op zijn/haar account op het Platform;
  • De Deelnemer zet de ketting Voort door de duetfunctie van één van de video van de Influencer te gebruiken om mee te zingen met de muziek op de achtergrond;
  • De Deelnemer post zijn/haar video op zijn/haar account op het Platform;
  • Als de Deelnemer wint, wordt hij/zij hiervan op de hoogte gebracht volgens Artikel 4.2 hieronder.

  3.3. ALGEMENE BEPALINGEN

  Deelname aan het Spel vindt uitsluitend plaats via het Platform volgens de instructies die in deze Regels beschreven worden. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres:
  Prestige et Collection International – Valentino Beauty – 62 Quai Charles Pasqua – 92300 Levallois.

  Elke poging tot fraude leidt tot een onmiddellijke diskwalificatie van de Deelnemer. Deelnemers onthouden zich in het algemeen van het gebruik van een deelnemingsmethode die mogelijk niet in overeenstemming is met dit reglement. De Organisator heeft verschillende technische middelen tot zijn beschikking om toegestane deelname aan het Spel te controleren.

  Deelnemers of derden mogen niet, via welk proces dan ook, de aangeboden spelmiddelen wijzigen of trachten te wijzigen, inclusief met het doel de resultaten te beïnvloeden, met behulp van geautomatiseerde of oneerlijke middelen, of de geldigheid van de aanwijzing van de winnaar(s) te beïnvloeden. De pleger of begunstigde van fraude of andere oneerlijke praktijken worden uitgesloten van de prijzen.

  In geval van verdenking van fraude en/of oneerlijke deelname, behoudt de Organisator zich het recht voor om dit te controleren met behulp van alle middelen die hij noodzakelijk acht. Bij bevestiging van fraude of oneerlijke actie, wordt de Deelnemer onmiddellijk, onherroepelijk en zonder voorafgaande berichtgeving, gediskwalificeerd.

  In het algemeen mag een Deelnemer geen Inhoud plaatsen die (i) schadelijk, bedreigend, illegaal, lasterlijk, ongeoorloofd, kwetsend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of tot raciale, religieuze of etnische haat, vulgair of obsceen is, of inbreuk maakt op iemands privacy of imago; (ii) de identificatie van een persoon mogelijk te maken, mede door het bekendmaken van zijn adres of telefoonnummer of door inbreuk te maken op zijn persoonlijke levenssfeer of lichamelijke of morele integriteit; (iii) schadelijk is voor de eigenaars van rechten op handelsmerken, teksten, foto’s, afbeeldingen of video’s, etc.; (iv) de algemene gebruiksvoorwaarden van het Platform overtreden of, en niet beperkt tot, of, zonder beperking, gekwalificeerd kunnen worden als grove onfatsoenlijkheid of het aanzetten tot het plegen van bepaalde misdrijven of strafbare feiten.

  Ook inhoud waarin iemand geheel of gedeeltelijk naakt wordt weergegeven, is niet toegestaan.

  Inzendingen kunnen naar inzicht van de Organisator gewijzigd en gecontroleerd worden.

  Alleen Inhoud die voldoet aal de vereisten zoals beschreven in dit Artikel zal geaccepteerd en in aanmerking genomen worden door de Organisator.

  De Organisator behoudt zich expliciet het recht voor om deelname te weigeren van iemand wiens inzending niet voldoet aan de genoemde vereisten.

 7. ARTIKEL 4: AANWIJZEN VAN WINNAARS EN TOEKENNEN VAN PRIJZEN

 8. 4.1 AANWIJZEN VAN WINNAARS

  Er zullen drie (3) Winnaars zijn van de VOCE VIVA CHORUS waaronder:

  • 1 winnaar in de Verenigde Staten
  • 1 winnaar in het Verenigd Koninkrijk
  • 1 winnaar in de Europese Unie

  Hierbij moet vermeld worden dat een bepaalde Deelnemer niet meer dan eenmaal als Winnaar mag worden aangewezen gedurende de gehele duur van het Spel.

  Voor het Spel wordt de Inhoud die de Deelnemers via het Platform online hebben geplaatst, ter stemming wordt voorgelegd aan een jury die bestaat uit verschillende personeelsleden van de Organisator, de Artiest en diens agent (hierna gezamenlijk de "Jury").

  Eind September selecteren de personeelslieden van de Organisator en de agent van de Artiest honderd (100) Deelnemers onder de Deelnemers die Inhoud hebben geplaatst, onpartijdig en op basis van objectieve criteria zoals de kwaliteit van de interpretatie en creativiteit in de prestatie “mijn stem, mijn kracht”.

  Op 6 Oktober 2021 wijst de Artiest dan drie (3) Winnaars uit de honderd (100) voorgeselecteerde Deelnemers op basis van dezelfde criteria zoals hierboven genoemd.

  De aangewezen Winnaar ontvangt de Prijzen zoals bepaald in artikel 4.2 hieronder.

  De Winnaar(s) worden op de hoogte gebracht van de gewonnen Prijzen via een privébericht dat wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven, binnen maximaal zeven (7) dagen na het aanwijzen van de Winnaar.

  4.2 PRIJZEN

  Elke Winnaar ontvangt de volgende prijs:

  • Twee (2) uitnodigingen voor het optreden van de Artiest op 28 oktober 2021, met een waarde van $200 per ticket, inclusief een retourvlucht of vervoer van het land van verblijf naar Las Vegas (Verenigde Staten), twee (2) overnachtingen in een hotel, vervoer van het hotel naar het optreden en alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner).

  Het soort Vervoer en accommodatie evenals het soort maaltijden wordt apart bepaald afhankelijk van het land van de Winnaar.

  Alle items die niet hierboven worden beschreven, moeten door de Winnaar(s) zelf bekostigd worden, inclusief maar niet beperkt tot de kosten voor visa om naar de Verenigde Staten te reizen.

  Winnaar(s) ontvangen hun Prijzen binnen een periode van zestig (60) dagen na ontvangst van de bevestigingse-mail/persoonlijke berichtgeving/overige manieren van bevestiging.

  Elke Prijs is persoonlijk en kan niet worden toegekend aan een andere persoon dan de Winnaar, of ingewisseld voor geld. Hierbij wordt overeengekomen dat wij ons het recht voorbehouden om de voorgestelde Prijs van tijd tot tijd te vervangen door een andere Prijs van gelijke waarde.

  We zijn niet verplicht de Prijs toe te kennen als de Winnaar (i) zijn contactgegevens niet correct heeft opgegeven tijdens de registratie, of (ii) zich niet aan deze Regels heeft gehouden.

  Elke Winnaar moet er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van alle verplichte Covid-19 reis- en gezondheidsvereisten, voordat hij naar de Verenigde Staten gaat. In het geval dat een van de Winnaars niet in staat is om bij het optreden aanwezig te zijn vanwege een gezondheidsbeperking verbonden aan de Covid-19 pandemie (bijv. De Verenigde Staten weigeren toegang aan de inwoners van een bepaald land, als de Winnaar geen gezondheidsverklaring heeft als die vereist is, of als de Winnaar positief is getest op Covid-19), kan de Organisator een andere Winnaar kiezen en kan niet aansprakelijk gehouden worden.

 9. ARTIKEL 5: INHOUD EN PUBLICATIERECHTEN

 10. Als Deelnemer aan het Spel geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om, geheel kosteloos, uw Inhoud te reproduceren, te vertonen, te wijzigen, aan te passen (met inbegrip van vertalingen), over te dragen en te verspreiden in verband met het Spel voor interne of externe, bedrijfs- of financiële communicatiedoeleinden van de L’ORÉAL Groep (inclusief het jaarverslag en activiteitenrapporten van de L'Oréal Groep en/of zijn Franse en buitenlandse dochterondernemingen, promotie- en reclamedoeleinden met betrekking tot de producten en/of VALENTINO BEAUTY, en voor public relations, historische of archiefdoeleinden, met inbegrip van de volgende media:

  • Posten in elk gewenst format, in onbeperkte aantallen;
  • Televisie, onbeperkt aantal uitzendingen;
  • in de geschreven pers en tijdschriften, onbeperkt aantal publicaties;
  • Via internet (via elke website en/of media, inclusief websites die bekend staan als “sociale netwerken” zoals Instagram, Facebook, YouTube of Dailymotion),
  • Via elke andere reclamemedia (inclusief door publiceren in de winkels en op producten van de Organisator of de bedrijven in de Groep (hierna de “Media”).

  Deze toestemming omvat de mogelijkheid voor de Organisator om uw Inhoud zoals deze aanvankelijk was vastgesteld, aan te passen en er alle verduidelijkingen in aan te brengen die hij nuttig acht, op voorwaarde dat uw afbeelding of woorden niet worden gewijzigd.

  Deze toestemming wordt hierbij kosteloos verleend, vanaf de eerste uitzending van uw Inhoud via het Platform, over de hele wereld, zonder enige beperking in aantal en eventueel per uittreksel, en voor alle soorten Media (audio en video, de geschreven pers, het Internet, etc.) voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de eerste uitzending voor het publiek.

  U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat u de eigenaar bent van alle rechten in en op dergelijke Inhoud die u ons toestuurt.

  De Deelnemers weten dat de jaarverslagen van de L’ORÉAL Groep ook na de eerdergenoemde termijn van vijf (5) jaar toegankelijk zijn via internet.

  Bovendien, als u iets hebt gecreëerd in verband met het Spel, geeft u hierbij kosteloos toestemming aan de Organisator om deze creaties te kopiëren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen, over te dragen en te distribueren. Deze toestemming is geldig voor vijf (5) jaar vanaf de overdracht van dergelijke creaties via het Platform, over de hele wereld en op elk type Media (audio, video, de geschreven pers, het Internet, enz.

 11. ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

 12. Alle persoonsgegevens die werden verzameld in verband met het Spel worden verwerkt door de Organisator en de Artiest in het kader van deelname aan het Spel.

  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we deze bewaren, om aan uw behoeften te voldoen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  We gebruiken de volgende criteria om de periode te bepalen dat uw gegevens bewaard worden:

  • Voor zover u deelneemt aan het spel, bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van het Spel en voor de tijd die nodig is om te Prijzen uit te delen;
  • Voor zover u contact met ons opneemt in verband met een vraag over het Spel, bewaren we uw gegevens voor de tijd die nodig is om uw vraag te verwerken;
  • Voor zover u toestemming hebt gegeven voor direct marketing, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u zich afmeldt of ons verzoekt ze te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken), zoals bepaald in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en aanwijzingen.

  Volgens de toepasselijke wetten en regelgeving betreffende privacy, heeft u het recht op inzage, bezwaar, correctie en verwijdering van gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk gewenst moment uitoefenen door een bericht te sturen, met een kopie van uw ID, naar het volgende adres:

  Prestige et Collections International - Valentino Beauty
  62 Quai Charles Pasqua
  92300 Levallois

  Of naar het volgende e-mailadres: [email protected].

  Een Deelnemer die zijn recht op verwijdering van zijn gegevens uitoefent voordat het Spel beëindigd is, wordt geacht afstand te doen van zijn deelname en deze in te trekken.

  Alle informatie die ingezameld wordt in verband met dit Spel kan door de Organisator gebruikt worden voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat wij uw voorafgaande toestemming verkrijgen via het selectievakje op het registratieformulier voor het spel.

  Ten slotte, als u een van de Winnaars bent, geeft u ons hierbij kosteloos toestemming, woonplaats en titel te publiceren via de Media voor een periode van vijf (5) jaar.

 13. ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 14. De Organisator is aansprakelijk voor de uitreiking van de daadwerkelijk en geldig gewonnen Prijzen, alsmede voor het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6.

  Hierbij wordt expliciet vermeld dat internet geen veilig netwerk is. De Organisator is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade die verband kunnen houden met het gebruik van internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :

  • Slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet;
  • Storing van ontvangstapparatuur of communicatienetwerken; en
  • Storingen van internet voor zover die de goede werking van het Spel verhinderen.

  De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen buiten zijn controle veroorzaakt door een derde partij. Verder kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die van invloed zijn op uw Deelname aan het Spel als door u doorgegeven informatie niet correct is of compleet is en, in voorkomend geval, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade in verband met uw deelname aan het Spel, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten of goodwill.

  Bovendien wordt maar één Prijs toegekend per Winnaar indien een computerbug een fout veroorzaakt en er meerdere “Winnaar”-berichten naar eenzelfde ontvanger worden gestuurd.

  Elke Winnaar is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering om zijn verblijf in de Verenigde Staten te dekken.

  In het geval dat een fout in het systeem voor de bepaling van de Winnaars zou optreden en zou leiden tot de aanwijzing van een te groot aantal Winnaars, is de Organisator niet aansprakelijk ten opzichte van alle Deelnemers voor het overschrijden van het totale aantal Prijzen dat in dit reglement en in de advertenties is vermeld. In geval van een dergelijke fout kan de Organisator besluiten de procedure voor het bepalen van de winnaar ongeldig te verklaren en het Spel te annuleren en, naar eigen keuze, het Spel op een later tijdstip opnieuw te organiseren. De Organisator behoudt zich echter het recht voor om het Spel niet te annuleren en om geldig gewonnen Prijzen toe te kennen indien de vaststelling van de daadwerkelijke Winnaars technisch haalbaar is onder billijke voorwaarden voor alle Deelnemers.

  Indien uitzonderlijke omstandigheden hierom vragen, behoudt de Organisator zich het recht voor om het Spel uit te stellen, te verkorten, te verlengen, te wijzigen, te annuleren of op te schorten. In dergelijk geval zullen we u meteen informeren via de Website. Elke wijziging zal worden opgenomen in deze Regels en neergelegd bij een gerechtsdeurwaarden zoals bepaald in Artikel 9.

 15. ARTIKEL 8: AANPASSINGEN VAN DE REGELS

 16. We kunnen deze regels aanpassen, vooral wanneer nodig om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wetten en/of regelgeving.

  Elke aanpassing wordt opgenomen in deze Regels, aangekondigd via het Platform en neergelegd bij een gerechtsdeurwaarde zoals bepaald in Artikel 9.

 17. ARTIKEL 9: INDIENEN VAN, EN TOEGANG TOT DE REGELS

 18. De complete Regels worden neergelegd bij Mr. Jacky KRIEF, gerechtsdeurwaarder, wiens kantoor SCP JACKY KRIEF is gevestigd te 28, rue Palloy, 92110 Clichy, Frankrijk.

  Deze Regels kunnen worden ingezien via de officiële website van de Organisator https://www.valentino-beauty.be/nl_BE/ gedurende de Looptijd van het Spel, of kosteloos verzonden worden op verzoek aan het volgende adres: Prestige et Collection International – Valentino Beauty – 62 Quai Charles Pasqua – 92300 Levallois ou [email protected].

 19. ARTIKEL 10: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

 20. Deze Regels vallen onder de Franse wet.

  In geval van geschillen of vorderingen, om welke reden dan ook, moeten de aanvragen binnen twee (2) maanden na de sluitingsdatum van het Spel (het poststempel geldt als bewijs) naar de Organisator worden gestuurd op het volgende adres:

  Prestige et Collection International – Valentino Beauty – 62 Quai Charles Pasqua – 92300 Levallois

  Elk geschil dat in verband met dit spel kan ontstaan, wordt voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.

  ***

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring